Presented by:
Mak, Ping-Cheung
Chan, Ka-Shun
Khoo, Mei-Kee